Täiskasvanute õppekava erialale PÄRIMUSLIK PUUTÖÖNDUS

KINNITATUD 20.12.2020.A.

1. ÜLDSÄTTED

Kosejõe Käsitöökooli õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö koolis.
Kosejõe Käsitöökooli õppekava on kooskõlas erakooliseaduse, huvikooliseaduse, täiskasvanute koolituspõhimõtetega ning huviharidusstandardiga.
Kosejõe Käsitöökooli õppekava määrab kindlaks õppeainete valiku, õppe-eesmärgid ja ajalise kestuse.
Õppekava on kinnitatud kooli pidaja Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ poolt,
20. detsember 2020.a.

2. ÜLDOSA
 1. ÕPPEKAVA RAAM-MÕISTED.

 1. ÕPPEKAVA RAAM-MÕISTED.

Kosejõe Käsitöökool – huvikool, mille eesmärgiks ja sisuks on pärimusliku puutöönduse taaselustamine, õpetamine ja levitamine.
Pärimuslik puutööndus – tähendab meie esivanemate ainelise pärimuskultuuri osa hõlmates traditsioonilisi puutöönduse tehnoloogiat ja käsitöö võtteid koos laiema läänemeresoome kultuurilise taustaga.

3. ÕPPEKAVA EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID

 • Kosejõe Käsitöökooli eesmärgiks on luua täiskasvanute võimalused isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada nende kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks tuginedes eesti rahvakultuurile ning kultuurielu edendamine rahvakultuuri traditsioonidele toetudes. Kosejõe Käsitöökool viib läbi täiskasvanute pärimuskultuuri alast täiend- ja huviõpet.
  • Kooli ülesandeks on õppurite loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine ning võimaluste loomine vaba aja mitmekülgseks sisustamiseks ning uue eriala omandamiseks.
  • Pärimuskool leiab võimalused õppuritele näitusteks, konkurssidel osalemiseks ja muu meedia kaudu traditsiooniliste puidu töötlemise oskuste propageerimiseks. 
  • Kosejõe Käsitöökooli õppetöö sisuks on peamiselt eesti puutöö traditsioonide tundmaõppimine, nende taasesitamine ja väärtustamine. Õpilastele võimaldatakse elementaaroskuste kõrval süveneda pärimusliku puutööndusesse ning antakse sellel alal teoreetilised põhiteadmised.
  • Pärimuslik puutööndus on seotud käeliste oskuste arendamisega ja toetab sellega isiksuse arengut. Õppe- ja kasvatustöö koolis peab aitama kujuneda isiksusel, kes:
   •  austab ajaloolist ainelist päringut ja laiemalt rahvakultuuri (pärimuskultuuri);
   • mõtleb ja tegutseb loovalt;
   • oskab oma tegevust eesmärgistada ja hinnata;
   • suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
   • oskab teha tööd ja on valmis koostööks;
   • mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust, oskab õppida;
   • aktiivse käelise tegevuse kaudu omab loovust.

4. ÕPPEKAVA PÕHIMÕTTED

 • Õppekava peatükid, ainekavad, on koostatud põhimõttel, et nende kogu komplekti läbimisel vastaks õppur kutsekoja puu käsitöölise standardile 3 ja 4. 
  • Ainekavad on koostatud arvestusega, et nende läbimise järjekord pole määrav. Moodulite printsiip võimaldab õppida paindlikult oma ajast lähtuvalt.
  • Koolielu reguleerivaid igapäevaseid reegleid kujundavad õpilased, õpetajad üheskoos.
  • Õppetöö kavandamisel peetakse silmas igaühe võimekust, kus kooli ülesanne on suunata õpilast oma tegevust jälgima ja õppimist kavandama, analüüsima ning kujundama välja oma isikupära.

5. METOODILISED PÕHIALUSED

 • Pärimusliku puutöönduse õppimisel on keskne osa käeliste oskuste väljaarendamine ja oma isikupära arendamine loovaks rahvakultuuril põhinevaks tegevuseks. Arvestades seejuures, et omandatud oskused võivad jääda hobitegevuse valda või kutsestandardi saavutamisel minna erialasele tööle.
  • Pärimuslikku puutööndust õppides on oluline osa selle valdkonna etnograafia  uurimine arhiivides, muuseumides ja kirjanduses. Oluline osa isiksuse ja käsitöö huvi ning oskuste kujunemisel on lähedane puutepind õpitavaga, mõistetav sisu ja vorm, ärgas osalemine õppetöös.
  • Lisaks pärimuslikule puutööndusele antakse ka kaasaegse ja masinatega puidutöötlemise alaseid teadmisi.

6. ÕPPEKAVA ÜLESEHITUS

 • Õppekava nimetus on Rahvuslik puutööndus. Õppekava jaguneb ainekavadeks.

Õppekava Rahvuslik puutööndus ainekavad:

 • Küüp (16 tundi)
  • Puitpits (koonlalaud), (16 tundi)
  • Punutud korv, (16 tundi)
  • Ummiknõu, (16 tundi)
  • Poolpuunõu, (20 tundi)
  • Küünlalühter, (16 tundi)
  • Laudnõu, (24 tundi)
  • Painutatud kerega nõu, (16 tundi)
  • Kodalukk, (16 tundi)
  • Talumööbel, (32 tundi)
  • Mööbli restaureerimine, (16 tundi)
  • Tootearendus ja -disain, (48 tundi)
  • Tööriista teritus, (16 tundi)
  • Põletustehnika puidu kaunistamisel, (16 tundi)
  • Ettevõtlusõpe, (16 tundi)
  • Raamatupidamisõpe, (16 tundi)
  • Traditsioonilise puutööriista valmistamine, (20 tundi)
  • Kirjalik kooli lõputöö, (50 tundi)

7. ÕPPEPROTSESSI HINDAMINE

Hindamine on osa kooli õppeprotsessist. Õpilane peab teadma, mida hinnatakse ja millised on hindamiskriteeriumid.

Hindamise põhieesmärgid on:

 • motiveerida õpilast sihikindlamalt õppima; 
  • anda tagasisidet õppimise käigust õpilasele, õpetajale ja teavet kooli juhtkonnale;
  • määratleda õpilase individuaalsed õpitulemused.
  • hindamine on ainekava läbimise järgne kooli poolt  antud tunnistusega ning sõnaline õpetaja poolse tagasiside vormis. Õppetöö analüüs viiakse läbi koos õppuriga.
  • Analüüsitakse:
  • omandatud erialaseid oskusi;
  • individuaalset arengut ja tulemuslikkust;
  • lõputööna esitatud eset, selle seotust pärimuskultuuriga;
  • töökust.

8. KOOLI ÕPPEKORRALDUS

Õppetöö toimub üldjuhul üldhariduskoolidega samas ajaperioodis alustades septembrist ja lõpetades mais. Ainekavad viiakse läbi kursustena.

9. ÕPPETÖÖ VORMID

 • Õppetöö vormid Kosejõe Käsitöökoolis on järgmised:
  • Ainekava kursused minimaalselt 6 ja kuni 10-liikmeliste gruppidena.;Iseseisev töö kursuse ülesande teostamisel, oma tööle laiema kultuurikonteksti väljaselgitamine;
  • Kursused lõppevad eseme eksponeerimise ja dokumenteerimisega.

10. ÕPPEPLAAN

10.1. Kursus toimub vastavalt ainekava mahule 4 tunnise õppepäevadena, mis tööpäevadel on õhtusel ajal ja puhkepäevadel päevasel ajal. Õppetund on pikkusega 45 minutit, millele järgneb puhkepaus 15 minutit. Ainekavasid saab suhteliselt vabas järjekorras läbida, mis teeb õppe paindlikuks ja vastavaks tööl käivale õppurile.

10.2 Kogu õppekava läbimisele kulub 386 tundi ja jaotub kahele ja poolele õppeaastale. Õppeaasta algab septembris ja lõppeb mais.
Kooli lõputunnistuse saamiseks tuleb esitada lõputöö õpilase omal valikul ainelise pärimuskultuuri valdkonnast, millega oleks parimal moel näidatud oma õpinguga omandatud oskused. Selle teostamisele on planeeritud vähemalt 50 tundi, ning on viimase pooliku õppeaasta (september kuni november) peamine teema.

11. PÄRIMUSLIKU PUUTÖÖNDUSE ÕPPEKAVA AINEKAVAD

ÕppeaineKoolituse sisuKoolituse ajaline mahtOmandatavad kompetentsidHindamiskriteeriumid
KüüpÕppur teeb märjast puidust küübi. Saeb välja tooriku, tahub selle formaati. Eemaldab sisu ja kuivatab kuubi tooriku. Valmistab kuivast puidust kaane. Küübi ja kaane kaunistab rahvuslike ornamentidega täkkekirja või puulõike tehnikas. Küübi valmimise järel loob selle tööprotsessi kirjelduse ja pildistab toote fotona.
Kool annab materjali, tööriistad ja vahendid. Teoreetilisi teadmisi omandatakse jooksvalt töö tegemise käigus.
Maht 16 tundi.   Küüp valmib 4 korra 4 tunnise õppepäeva käigus.
Toorest puust küübi kuivamise ajal on mitme nädalane paus kahe esimese õppepäeva järel.  
Märja puu saagimine ja peiteldamine. Märja puu kuivatamine lõhenemist vältides. Täkkekirjade tegemine, puulõike oskused. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.Märja puu töötlemise  protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. Suuline ja kirjalik esitlus. Võimekus iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Puitpits (koonlalaud)Puitpitsi valmistatakse kuivast puust. Individuaalne kavandamine, selle kandmine toorikule. Puitpitsi lõikamine noa ja peitliga. Avade välja saagimine ja/või sisse lõikamine. Võimalik on sellele anda tarbe omadus nagu koonlalaud, kauniustus, aknaääris. Teoreetilisi teadmisi omandatakse jooksvalt töö tegemise käigus.Maht 16 tundi. 4 korra 4 tunnist õppepäeva   Puitpits valmib 4 korra 4 tunnise töö tulemusel viimistletud kujul.Kuiva puidu vigurlõikamine ja täkkekirja lõiketehnika. Viimistlemise tehnikad. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.  Täkkekirja lõikamise puhtus ja kompositsioon. Suuline ja kirjalik esitlus. Võimekus iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Punutud korvOkstest, juurtest, puutohust või laastust korvi või muu eseme punumine.  Kool annab materjali, tööriistad ja vahendid. Teadmisi omandatakse jooksvalt töö tegemise käigus. Teoreetilisi teadmisi omandatakse jooksvalt töö tegemise käigus.Maht 16 tundi   4 korral 4 tundiErinevaid punumistehnikaid. Oskab erinevaid materjale punumisel kasutada, neid ette valmistada ja koguda. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.  Punumistehnika omandamine, teoreetilised teadmised.  Suuline ja kirjalik esitlus. Võimekus iseseisvalt analoogset eset valmistama.
UmmiknõuMärjast puust tooriku saagimine, esmase ava puurimine ja nõu sisu ehk tühjuse loomine.
Välispinna ja formaatimine märjal puul. Ummiku tooriku kuivatamine. Põhja alla panek, kokkukuivamise arvestamine. Nõu kirjamine või puulõikega kaunistamine. Ummiku valmimise järel loob selle tööprotsessi kirjelduse ja pildistab tootefotona.
Kool annab materjali, tööriistad ja vahendid. Teoreetilisi teadmisi omandatakse jooksvalt töö tegemise käigus.
Maht 16 tundi.   Ummiknõu valmib 4 korra 4 tunnise õppepäeva käigus. Toorest puust kuivamise ajal on mitme nädalane paus kahe esimese õppepäeva järel.  Märja puu saagimine ja peiteldamine. Märja puu kuivatamine lõhenemist vältides. Täkkekirjade tegemine, puulõike oskused. Märja puu kokkukuivamise arvutus. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud Suuline ja kirjalik esitlus. Võimekus iseseisvalt analoogset eset valmistama.
PoolpuunõuKünakirvega põhiliselt nõu valmistamise õppimine. Esmeks luuakse kauss, küna, kühvel. Kasutatakse toorest puitu, kuivatatakse ja viimistletakse.
Teoreetilisi teadmisi omandatakse jooksvalt töö tegemise käigus.  
Maht 20 tundi.   5 korral 4 tundi.  Märja puu töötlemine saega,  kirvega, peitliga. Kuivanud puu täkkekiri, puulõige. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine. Suuline ja kirjalik esitlus. Võimekus iseseisvalt analoogset eset valmistama.
KüünlalühterKüünlalühtri individuaalne kavandamine. Treitud osade valmistamine. Muude osade valmistamine käsitöö riistadega. Koostamine ja viimistlemine. Materjal kooli poolt. Teadmised omandatakse töö käigus.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.  
Maht 16 tundi   4 korral 4 tundiTreimine ja käsitööriistade kasutamine. Esteetilise vormi kavandamine lähtudes rahvuslikust pärandist. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine. Suuline ja kirjalik esitlus. Võimekus iseseisvalt analoogset eset valmistama.
LaudnõuLaudnõu valmistamine kapa kujul. Valmistatakse standardne kapp ja vitsutatakse see. Selle järel kavandatakse isikupärane toode ja tehakse valmis. Enda nõu on soovitatav kaunistada täkkekirjaga. Materjali annab kool. Laudnõu materjali arvutus.Maht 24 tundi.   6 korral 4 tundi.  Laudnõu valmistamine käsihöövli, liimeistri ja rupphöövliga. Laudnõu vitsutamise oskus.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.  
Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese Suuline ja kirjalik esitlus. Võimekus iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Painutatud kerega nõuPuidu painutamine aurutamise teel. Õpilane valib nõu vormi ja kavandab selle. Valmis nõu kaunistatakse ja viimistletakse.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.  
Maht 16 tundi   4 korral 4 tundiPuidu painutamine aurutusahjus. Põhja ja kaane sobitamine Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine. Suuline ja kirjalik esitlus. Võimekus iseseisvalt analoogset eset valmistama.
KodalukkPuus luku valmistamine. Õpilane valib luku eesmärgi muukide arvu ja suuruse. Materjali annab kool.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.
Maht 16 tundi   4 korral 4 tundiPuidu peiteldamine, paisumislõtku hindamine. Keerulise puitluku mehaanika loomine, et saavutada erinevates ilmastiku oludes töötav puust lukk. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud Suuline ja kirjalik esitlus. Võimekus iseseisvalt analoogset eset valmistama.
TalumööbelÕpilane valib lihtsama talus kasutatavast mööblist näite nagu tool, laud või väiksem kapp. Käsitööriistadega valmistatakse mööbliese, mis kaunistatakse rahvuslikus stiilis.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.
Maht 32 tundi   8 korral 4 tundiKäsitööriistade kasutamine mööbli valmistamisel. Toote kavandamine, materjali arvutus. Tappseotiste konstrueerimine. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud Suuline ja kirjalik esitlus. Võimekus iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Mööbli restaureerimineÕpilane valib mööblieseme, mille toob kohale kooli. Kriteeriumiks on eseme üksinda õpperuumi toomine. Koolitus ei sisalda suuremahilisemat polsterdust nagu vedrudega ja mahulise heinaga pehme osa, aga ka intarsia ja muud puidutöö erivõtted.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.
Maht 16 tundi   4 korral 4 tundiVana mööbli hindamine, töömahu arvestus, viimistluse valik. Plommimine, puuduvate detailide valmistamine. Viimistlemine. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine. Suuline ja kirjalik esitlus. Võimekus iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Tootearendus ja -disainÕpilane töötab välja oma tooteidee, ideest lähtuvalt kavandab toote, valmistab prototüübi, määratleb sihtgrupi, leiab sihtgrupile vastavad turunduskanalid ning esitleb toodet.Maht 48 tundi   12 korral 4 tundiAlgteadmised kavandamisest, tootedisainist ja turundusest. Eseme fotografeerimine ning suuline ja kirjalik esitlus. Võimekus iseseisvalt eset prototüüpida. Algteadmised näituse ekspositsiooni koostamisest.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse koostamine. Suuline ja kirjalik esitlus.  
Tööriista teritusTera lõiketeooria. Erinevate puukäsitöö riistade terad ja nende lõikenurgad. Erinevate teritusvõimaluste õppimine. Oma kaasa toodud tööriistade teritus. Kirves, saag, peitel, nuga, höövel, jne teritus.Maht 16 tundi   4 korral 4 tundi  Peamised teadmised tera lõikamisest. Teritusviisid ja nende praktiline kasutamine. Terariistade fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.Esitab teritatud puukäsitöö riistad omal valikul. Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud Suuline ja kirjalik esitlus.
Põletustehnika puidu kaunistamiselValmistame ise ajaloolised põletusrauad. Õpime neid kasutama. Proovime läbi ka elektriga põletusmasinad. Kaunistame eseme põletustehnikas.Maht 16 tundi   4 korda 4 tundi  Soojusega kuumutatava põletusraua kasutamine toote kaunistamisel. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.Põletustehnikas kaunistatud ese. Suuline ja kirjalik esitlus. Võimekus iseseisvalt analoogset tehnikat kasutada.
EttevõtlusõpeEttevõtlus vormid. Äriplaani koostamine. Turusituatsiooni analüüs. Ettevõtte loomine.Maht 16 tundi   4 korda 4 tundiEsmased teadmised ettevõtlusega alustamiseksSuudab ettevõtte lihtsama äriplaani luua ja on ettevõtlusega alustamiseks valmis. Oma ettevõtte tutvustus ja prognoositav bilanss.
RaamatupidamisõpeOstu ja müügiarvete kanded raamatupidamises. Maksude kanded  raamatupidamises ja maksuametis. Bilansi ja muude aruannete genereerimine. Eelarve koostamine. Kulude ja tulude arvestuse mõistmine.Maht 16 tundi   4 korda 4 tundiSuudab loodud väikeettevõtte raamatupidamisega alustadaSaab aru elementaarselt raamatupidamisest. Suudab ostu ja müügiarveid registreerida pearaamatus. Suudab genereerida tüüparuandeid nagu bilanss, kasumiaruanne ja rahavoogude aruanne
Traditsioonilise puutööriista valmistamise kursus  Õpilane valmistab endale ühe järgmistest: kraadi sae, pihuhöövli, soone höövli, rööbitsa. Saab selgeks tööriista materjali valiku, tera terituse.Maht 20 tundi   5 korda 4 tundiOmandame oskusi tööriista valmistamisel.   Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.Selged on tööriista valmistamise olulised parameetrid. Suuline ja kirjalik esitlus. Võimekus iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Kooli lõputööKogu õppekava läbimisel omandatud oskuste rakendamine ainelise pärimuskultuuri valdkonda kuuluva eseme valmistamineMaht 50 tundi   12,5 korral 4 tundiOmandatud kõigi oskuste rakendamineTööprotsessi kirjeldus ja esitlus, teoreetilised teadmised selle juures. Ese hindamiseks.