Noorte õppekava PÄRIMUSLIK PUUTÖÖNDUS

KINNITATUD 07.01.2021.a

1. ÜLDDSÄTTED

 1. Puuhariduskooli õppekava on dokument, mille alusel toimub õppetöö Kosejõe Käsitöökoolis.
  1. Puuhariduskooli õppekava on kooskõlas erakooliseaduse, huvikooliseaduse ning huviharidusstandardiga.
  1. Puuhariduskooli õppekava määrab kindlaks õppeainete valiku, õppe-eesmärgid ja ajalise kestuse.
  1. Õppekava on kinnitatud koolipidaja Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ juhatuse 07.01.2021.a otsusega nr 2.

2. ÜLDOSA

 • ÕPPEKAVA RAAM-MÕISTED
  • Kosejõe Käsitöökool – huvikool, mille eesmärgiks ja sisuks on pärimusliku puutöönduse õpetamine ja levitamine.
  • Pärimuslik puutööndus – tähendab meie esivanemate ainelise pärimuskultuuri osa hõlmates traditsioonilisi puutöönduse tehnoloogiat ja käsitöö võtteid koos laiema kultuurilise taustaga.

3. ÕPPEKAVA EESMÄRK JA ÕPIVÄLJUNDID

 • Kosejõe Käsitöökooli eesmärgiks on luua lastele ja noortele võimalused isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada nende kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks tuginedes eesti rahvakultuurile ning kultuurielu edendamine rahvakultuuri traditsioonidele toetudes. Puuhariduskool viib läbi ka laste ja noorte ainelise pärimuskultuuri alast täiend- ja huviõpet.
  • Kooli ülesandeks on laste ja noorte loomevõimete avastamine ning kavakindel arendamine ja võimaluste loomine vaba aja mitmekülgseks sisustamiseks.
  • Pärimuskool leiab võimalused õppuritele näitusteks, konkurssidel osalemiseks ja muu meedia kaudu traditsiooniliste puidu töötlemise oskuste propageerimiseks.  
  • Kosejõe Käsitöökooli õppetöö sisuks on peamiselt eesti traditsioonide tundmaõppimine, nende taasesitamine ja väärtustamine. Õpilastele võimaldatakse elementaaroskuste kõrval süveneda pärimusliku puutööndusesse ning antakse sellel alal teoreetilised põhiteadmised ning algteadmised traditsiooniliste puutööesemete disainist kaasaegsesse kasutusse sobivaks.
  • Pärimuslik puutööndus on seotud käeliste oskuste arendamisega ja toetab sellega isiksuse arengut. Õppe- ja kasvatustöö koolis peab aitama kujuneda isiksusel, kes:  
   • austab ajaloolist ainelist päringut ja laiemalt rahvakultuuri (pärimuskultuuri);
   • mõtleb ja tegutseb loovalt;
   • oskab oma tegevust eesmärgistada ja hinnata;
   • suudab valida, otsustada ja vastutust kanda;
   • oskab teha tööd ja on valmis koostööks;
   • mõistab teadmiste ja pidevõppe tähtsust, oskab õppida;
   • aktiivse käelise tegevuse kaudu omab loovust.

4. ÕPPEKAVA PÕHIMÕTTED

 • Õppekava ainekavad on koostatud põhimõttel, et nende kogukomplekti läbimisel vastaks õppur kutsekoja puukäsitöölise standardile 3 ja 4.  
  • Ainekavad on koostatud arvestusega, et nende läbimise järjekord pole määrav. Moodulite printsiip võimaldab õppida pandlikult oma ajast lähtuvalt.
  • 3.4. Koolielu reguleerivaid igapäevaseid reegleid kujundavad õpilased, õpetajad üheskoos.
  • 3.5. Õppetöö kavandamisel peetakse silmas igaühe võimekust, kus kooli ülesanne on suunata õpilast oma tegevust jälgima ja õppimist kavandama, analüüsima ning kujundama välja oma isikupära.

5 METOODILISED PÕHIALUSED

 • Pärimusliku puutöönduse õppimisel on keskne osa käeliste oskuste väljaarendamine ja oma isikupära arendamine loovaks rahvakultuuril põhinevaks tegevuseks.
  • Pärimuslikku puutööndust õppides on oluline osa selle valdkonna etnograafia  uurimine arhiivides, muuseumides ja kirjanduses. Oluline osa isiksuse ja käsitöö huvi ning oskuste kujunemisel on lähedane puutepind õpitavaga, mõistetav sisu ja vorm, ärgas osalemine õppetöös.
  • Lisaks pärimuslikule puutööndusesle antakse ka kaasaegse ja masinatega puidutöötlemise alaseid teadmisi.

6  ÕPPEKAVA ÜLESEHITUS

 • Õppekava nimetus on Rahvuslik puukäsitöö. Õppekava jaguneb ainekavadeks.
  • Õppekava Rahvuslik puutööndus ainekavad:
   • Materjaliõpetus
   • Küüp
   • Puitpits (koonlalaud)
   • Punutud korv
   • Ummiknõu
   • Poolpuu nõu
   • Küünlalühter
   • Laudnõu
   • Painutatud kerega nõu
   • Kodalukk
   • Talumööbel
   • Mööbli restaureerimine
   • Akustilise pilli korrastamine
   • Lokulaud
   • Tööriistaõpetus
   • Vilepill
   • Põletustehnika puidu kaunistamisel
   • Uurdesaag, lihthöövel, pingisulane, pingipoisid, puithaamer, voolimispink, pitskruvi jm käsitööriistad
   • Tekstiilkäsitööks vajalikud abivahendid (kõlad, piirits, vöömõõk, tihv, soasulane, vöölukk)
   • Rahvakunsti alused
   • Tootearendus
   • Tööohutus ja esmaabi
   • Portfoolio koostamine

7  ÕPPEPROTSESSI HINDAMINE

 • Hindamine on osa kooli õppeprotsessist. Õpilasele tutvustatakse, mida hinnatakse, milliseid hindamisvahendeid kasutatakse ja millised on hindamiskriteeriumid.
  • Hindamise põhieesmärgid on:
  • motiveerida õpilast sihikindlamalt õppima; 
  • anda teavet õppimise käigust õpilasele, õpetajale, kooli juhtkonnale;
  • määratleda õpilase individuaalsed õpitulemused.
  • Hindamine on ainekava läbimise järgne kooli poolt  antud tunnistusega ning sõnaline õpetajapoolse tagasiside vormis. Õppetöö analüüs viiakse läbi koos õppuriga.
  • Analüüsitakse:
   • omandatud erialaseid oskusi;
   • individuaalset arengut ja tulemuslikkust;
   • lõputööna esitatud eset, selle seotust pärimuskultuuriga;
   • töökust.

8 KOOLI ÕPPEKORRALDUS

 • 7.1. Õppetöö toimub üldjuhul üldhariduskoolidega samas ajaperioodis.
  • 7.2. Ainekavad viiakse läbi kursustena.

9 ÕPPETÖÖ VORMID

 • Õppetöö vormid Kosejõe Käsitöökoolis on järgmised:
  • Ainekava kursused minimaalselt 6 ja kuni 10 liikmeliste gruppidena.;
  • Iseseisev töö kooliülesande teostamisel, näiteks kooli tööle laiema kultuuri konteksti välja selgitamine;
  • Kursused lõppevad eseme eksponeerimise ja dokumenteerimisega.

10 ÕPPEPLAAN

 1. Kursus toimub vastavalt ainekava mahule 4 kuni 8 korral 4 tunnise õppepäevana, mis tööpäevadel on õhtusel ajal ja puhkepäevadel päevasel ajal 8-tunnise õppepäevana. Õppetund on pikkusega 45 minutit, millele järgneb puhkepaus 15 minutit.

11    PÄRIMUSLIKU PUUTÖÖNDUSE ÕPPEKAVA JA AINEKAVAD

ÕppeaineKoolituse sisuKoolituse ajaline mahtOmandatavad kompetentsidHindamiskriteeriumid
MaterjaliõpetusPuiduliigid, puidu kahjustused, puiduliikide määramine visuaalse vaatluse ja kompamise teel4 korda 2 tundi ning jooksvalt iga eseme valmistamiselKohalike puiduliikide määramise oskus ning teave, milliste esemete valmistamiseks üks või teine puiduliik sobib.Puiduliikide määramise kirjalik test
KüüpÕppur teeb märjast puidust kuubi. Saeb välja tooriku, tahub selle formaati. Eemaldab sisu ja kuivatab kuubi tooriku. Valmistab kuivast puidust kaane. Küübi ja kaane kaunistab rahvuslike ornamentidega täkkekirja või puulõike tehnikas. Küübi valmimise järel loob selle tööprotsessi kirjelduse ja pildistab toote fotona.
Kool annab materjali, tööriistad ja vahendid. Teadmisi omandatakse jooksvalt töö tegemise käigus.
Küüp valmib 4 korra 4 tunnise õppepäeva käigus. Toorest puust küübi kuivamise ajal on mitme nädalane paus kahe esimese õppepäeva järel.Märja puu saagimine ja peiteldamine. Märja puu kuivatamine lõhenemist vältides. Täkkekirjade tegemine, puulõike oskused. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.Küübi valmistamise protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus.
Puitpits (koonlalaud)Puitpitsi valmistatakse kuivast puust. Individuaalne kavandamine, selle kandmine toorikule. Puitpitsi lõikamine noa ja peitliga. Avade välja saagimine ja/või sisse lõikamine. Võimalik on sellele anda tarbe omadus nagu koonlalaud, kauniustus, aknaääris.Puitpits valmib 4 korra 4 tunnise töö tagajärjel viimistletud kujul.Kuiva puidu täkkekirja lõiketehnika. Viimistlemise tehnika.  Täkkekirja lõikamine. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine
Punutud korvOkstest, juurtest, puutohust või laastust korvi või eseme punumine.  Kool annab materjali, tööriistad ja vahendid. Teadmisi omandatakse jooksvalt töö tegemise käigus.4 korral 4 tundiOskab erinevaid punumistehnikaid. Oskab erinevaid materjale punumisel kasutada, neid ette valmistada ja koguda.  Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
UmmiknõuMärjast puust tooriku saagimine, esmase ava puurimine ja nõu sisu ehk tühjuse loomine.
Välispinna ja formaatimine märjal puul. Ummiku tooriku kuivatamine. Põhja alla panek, kokkukuivamise arvestamine. Nõu kirjamine või puulõikega kaunistamine. Ummiku valmimise järel loob selle tööprotsessi kirjelduse ja pildistab tootefotona.
Kool annab materjali, tööriistad ja vahendid. Teadmisi omandatakse jooksvalt töö tegemise käigus.
Ummiknõu valmib 4 korra 4 tunnise õppepäeva käigus. Toorest puust kuivamise ajal on mitme nädalane paus kahe esimese õppepäeva järel.  Märja puu saagimine ja peiteldamine. Märja puu kuivatamine lõhenemist vältides. Täkkekirjade tegemine, puulõike oskused. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine. Märja puu kokkukuivamise arvutus.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Poolpuu nõuKünakirvega põhiliselt nõu valmistamise õppimine. Esmeks luuakse kauss, küna, kühvel. Kasutatakse toorest puitu, kuivatatakse ja viimistletakse.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.  
5 korral 4 tundi.  Märja puu töötlemine saega,  kirvega, peitliga. Kuivanud puu täkkekiri, puulõige.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
KüünlalühterKüünlalühtri individuaalne kavandamine. Treitud osade valmistamine. Muude osade valmistamine käsitöö riistadega. Koostamine ja viimistlemine. Materjal kooli poolt. Teadmised omandatakse töö käigus.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.  
4 korral 4 tundiTreimine käsitööriistade kasutamine. Esteetilise vormi kavandamine lähtudes rahvuslikust pärandist.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
LaudnõuLaudnõu valmistamine kapa kujul. Valmistatakse standardne kapp ja vitsutatakse see. Selle järel kavandatakse isikupärane toode ja tehakse valmis. Enda nõu on soovitatav kaunistada täkkekirjaga. Materjali annab kool.6 korral 4 tundi.  Laudnõu valmistamine käsihöövli, liimeistri ja rupphöövliga. Laudnõu vitsutamise oskus.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.  
Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Painutatud kerega nõuPuidu painutamine aurutamise teel. Õpilane valib nõu vormi ja kavandab selle. Valmis nõu kaunistatakse ja viimistletakse.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.  
4 korral 4 tundiPuidu painutamine aurutusahjus. Põhja ja kaane sobitamineTöö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama
KodalukkPuus luku valmistamine. Õpilane valib luku eesmärgi, muukide arvu ja suuruse. Materjali annab kool.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.
4 korral 4 tundiTapid, puidu peiteldamine, paisumislõtku hindamine. Keerulise puitluku mehaanika loomine, et saavutada erinevates ilmastiku oludes töötav puust lukk.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.  
TalumööbelÕpilane valib lihtsama talus kasutatavast mööblist näite nagu tool, laud või väiksem kapp. Käsitööriistadega valmistatakse mööbliese, mis kaunistatakse rahvuslikus stiilis.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.
8 korral 4 tundiKäsitööriistade kasutamine mööbli valmistamisel. Toote kavandamine, materjali arvutus. Tappseotiste konstrueerimine.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Mööbli restaureerimineÕpilane valib mööblieseme, mille toob kohale kooli. Kriteeriumiks on eseme üksinda õpperuumi toomine. Koolitus ei sisalda suuremahilisemat polsterdust nagu vedrudega ja mahulise heinaga pehme osa, aga ka intarsia ja muud puidutöö erivõtted.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.
4 korral 4 tundiVana mööbli hindamine, töömahu arvestus, viimistluse valik. Plommimine, puuduvate detailide valmistamine. Viimistlemine.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
Akustilise pilli korrastamineÕpilane toob kaasa oma akustilise keelpilli, mis vajab korda tegemist nagu kitarr, kannel, mandoliin, jne.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.
4 korral 4 tundiÜldteadmised akustikast ja pilliehitusest. Pilli korrastamise võtted.Töö protsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.  
LokulaudKolmekõlalise lokulaua valmistamine. Löögihaamri valmistamine. Õpilane projekteerib lokulaua vormi ja häälestab sagedusele. Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.  4 korral 4 tundiPuidu kõla kasutamine, heli kõrgust mõjutavad tegurid.Tööprotsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.  
TööriistaõpetusErinevate tööriistade kasutuspõhimõtted. Tera lõiketeooria. Erinevate teritusvõimaluste õppimine. Oma kaasa toodud tööriista teritus.
Toote fotografeerimine ning suulise ja kirjaliku esitluse loomine.
4 korral 4 tundi  Peamised teadmised tera lõikamisest. Teritusviisid ja nende praktiline kasutamine.Tööprotsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.
VilepillErinevad vilepilli tüübid, Vestetavad, puuritavad, liimitavad, õõnestatavad, lõhestatavad.4 korral 4 tundiTeadmised ühe- ja mitmehäälse vilepilli valmistamisest puurimise, lõikamise ja liimimise teelTööprotsessi omandamine, teoreetilised teadmised, valminud ese ja selle esitlus. On võimeline iseseisvalt analoogset eset valmistama.  
Põletustehnika puidu kaunistamiselErinevad põletustehnikad ja –masinad ning nende kasutamine.2 korda 4 tundiTeadmised ning oskused professionaalseks kirjamiseksTööprotsessi omandamine, on võimeline loominguliselt varemvalmistatud esemeid dekoreerima
KäsitööriistadValikus 4 eset järgnevatest: uurdesaag, puithaamer, käsihöövel, saag, voolimispink, lõhestuspakk, pitskruvi, nui e udja, pingipoisid, pingisulane. Valitud esemete fotografeerimine4 korda 4 tundiIsiklikeks vajadusteks ergonoomiliste tööriistade valmistamisteave. Eneseanalüüs.Praktiline tarbimisväärtus, kasutusmugavus, ergonoomika ja kvaliteet, materjali valik pikaaegseks tööks.
Abivahendid tekstiilkäsitööksKõlad, vöömõõk, piirits, vöölukk, niplispitsi pulk, soasulane, tihv4 korda 4 tundiTekstiilitööd toetavate esemete valmistamistehnikadLihvpindade kasutussobivus tekstiilmaterjalidega kokkupuutes, täpsus.
Rahvakunsti alusedTraditsiooniliste puitesemete üldülevaade ning ajastupõhisuse seosed2 korda 4 tundiAjastupõhised piirkondlikud üldteadmisedKirjalik test
TootearendusTeadmised traditsiooniliste puutöövõtetega valmistatud esemete kavandamiseks tänapäevaselt kasutatavasse võtmesse arvestades kaasaegseid vormi ja materjalide eripärasid.6 korda 4 tundiSihtgrupi valik, pärandtehnoloogia kaasaegses võtmes, tiražeeritavus, tänapäevasuse nüansid.Traditsiooniliste puitesemetele isikupärase, tänapäevase või uudse vormi ja värskete ideede leidmine.
Tööohutus ja esmaabiErinevad kaitsevahendid ja töövõtted tööprotsesside teostamisel. Tervisekaitse. Esmaabivahendid ja nende kasutamine2 korda 4 tundi ja jooksvalt läbi kogu õppeprotsessiKaitsevahendite kasutamine tööprotsessis. Ergonoomilised töövõttedTurvalisus ja enesekaitse
Portfoolio koostamineIsikupärase portfoolio koostamispõhimõtted2 korda 4 tundiSuudab loominguliselt koostada informatiivset õpimappi ja seda jooksvalt täiendadaPortfoolio sisu ja selle mitmekülgsus