Täiskasvanute õppekava TEKSTIILKÄSITÖÖ

                                                                                                                                                                                                                                         Kinnitatud Kosejõe Käsitöökooli

direktori 25.10.2022 käskkirjaga nr 2

KOSEJÕE KÄSITÖÖKOOLI ÕPPEKAVA

Õppekava nimetus:              Tekstiilkäsitöö

Õppekava maht:                   350 akadeemilist tundi

Õppeaeg:                              2 aastat 5 kuud

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Tekstiilikäsitööline tase 4 (kehtib alates 25.04.2018)

Õpiväljundid:

 Õppija

· valmistab tekstiilist kvaliteetseid ja esteetilisi käsitööesemeid ning kujundab kangaid;

· kasutab oma töös traditsioonilisi ja kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise;

· vastutab oma tööülesannete täitmise eest;

· korraldab oma käsitöötoodete ja -teenuste esitlemise, hinnastamise ning müügi;

· järgib oma kutsetöös käsitöölise kutse-eetika põhimõtteid;

· õpib ja täiendab end erialaliselt iseseisvalt;

· järgib tööohutuse ja keskkonnahoiu reegleid.

Õppekava rakendamine: mittestatsionaarne õppevorm

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud loetakse lõpetatuks pärast õppekava täitmist ning selles kirjeldatud õpiväljundite saavutamist lävendi tasemel.

Õpingute lõpetamiseks õpilane:

  1. koostab esitlusmapi e portfoolio vähemalt viiest õppetööna valminud esemest ja esitleb seda;
  2. esitleb tekstiiltoodete ja teenuste arenduse ning turunduse moodulis valminud toodet või teenust koos selle valmimislooga (idee, teostus, hinnastamine, turundus).

Esitlusmapis on:

· vähemalt viis õppeaja jooksul valmistatud eset;

· esitletavate esemete kavandid ja tööjoonised;

· esemete tööprotsesside lühikirjeldus;

· esemete hinnakalkulatsioon;

· valmis esemete fotod.

Õpingute läbimiseks kõik vajalikud lõpetamise nõuded täitnud õppija on omandanud teadmised ja on ette valmistatud tekstiilkäsitöö selli 4 taseme kutseeksamiks. Õppekava täielikul läbimisel väljastab Käsitöökool selle kohta vastava tunnistuse, kus on kajastatud õppekava nimetus, tundide maht, kursuse kestus ja õppimise aeg.

Õppekava struktuur:

Jrk nrMooduli nimetusMaht ak/hMooduli eesmärkÕpitulemused
1Sissejuhatus erialasse4Õpilane saab ülevaate eriala väljunditest, kooli õppekavast ja õppetöö korraldusest, tekstiilikäsitöölise töö eripäradest, tekstiilkäsitöölise kutsestandardist ning erialase enesetäienduse võimalustest.Õpilane
1. omab ülevaadet tekstiilkäsitöölise kutsest, õppekava ülesehitusest, kooli õppekorraldusest;
2. teab õpingute jätkamise ja kutsetaseme tõstmise võimalusi;
3. mõistab tekstiilkäsitöölise tööga kaasnevaid kutsehaigestumise riske;
4. mõistab kutsealase sõnavara kasutamise vajalikkust.
2Ettevõtluse ja raamatupidamise alused12Õpilane omandab oskused, teadmised ja pädevused oma ettevõtluse planeerimiseks ja ettevõtte loomiseks. Kasutab erinevaid infoallikaid ja arvutirakendusi, oskab vajadusel otsida teavet ning hindab saadud info usaldusväärsust.Õpilane
1. on suuteline registreerima e-Äriregistris ettevõtte;
2. mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist;
3. omab algteadmisi praktilisest raamatupidamisest ja ülevaadet erinevatest raamatupidamise tarkvaradest;
4. mõistab oma õigusi ja kohustusi ning töötervishoiu ja tööohutuse peamisi suundumusi töökeskkonnas toimimisel.
3Eesti rahvakultuur ja tekstiilipärand. Arhailised tekstiilitehnikad20Õpilane mõistab erialast etnograafilist sõnavara ja sümboleid, mõtestab ja väärtustab Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi eripära, selle säilitamise vajalikkust ning kestlikku arengut; kasutab oma töös erialast kirjandust ja muuseumite andmekogu.Õpilane
1. omab ülevaadet arheoloogilistest tekstiilidest ja nende valmistamise tehnoloogiatest ning erisustest;
2. teab Eesti rahvakultuuri arengulugu, materiaalse pärandi ja kultuuritraditsioonide seoseid;
3. teab ja kasutab Eesti rahvakunstile omaseid ornamente, värvilahendusi ja kompositsioonivõtteid;
4. teab museaaliga töötamise põhimõtteid, kasutab rahvakunstialast kirjandust, museaale ja andmekogusid algallikatena kutsealases töös;
5. teab Eesti rahvarõivaste kujunemislugu, eristab rahvarõivaid ja teisi traditsioonilisi tekstiile piirkondlike erisuste põhjal.
4Kavandamine ja kujundamine20Õpilane rakendab tekstiilesemete kavandamisel kompositsiooni, värvus-õpetuse ja joonistamise põhitõdesid.Õpilane
1. rakendab kompositsiooni, värvusõpetuse ja joonistamise põhitõdesid tekstiilesemete kavandamisel;
2. loob esteetilisi värvi- ja mustrikombinatsioone ning kasutab neid oma toodete kujundamisel;
3. vormistab kavandeid vastavalt esitatud nõuetele.
5Materjaliõpetus24Õpilane omab ülevaadet erinevatest tekstiilkiududest ja kangakujundamise tehnikatest, kujundab kangaid, töötleb lõnga, arvestab erinevate materjalide omadustega, teab materjalide viimistlus- ja hooldusnõudeid, materjalide kasutusalasid ja hankimise allikaid.Õpilane
1. teab põhiliste looduslike, tehislike ning sünteetiliste tekstiilkiudude omadusi ja hooldusnõudeid;
2. hooldab, hoiustab, töötleb ja viimistleb tekstiile kiudude omadusi;
3. töötleb käsitöönduslike võtetega villa lõngaks;
4. peseb kangaid ja lõngu vastavalt kiudude omadustele, värvib kangaid ja lõngu looduslike või sünteetiliste värvidega vastavalt kiudude omadustele;
5. kujundab omaloodud kavandi põhjal kangaid trükkimise, maalimise, viltimise, vanutamise, värvimise või kuumtöötlemise teel;
6. tunneb tekstiili töötlemiseks sobivaid töövõtteid, -vahendeid ja materjale; 6. arvestab materjalikulu.
6Silmuskudumise alusõpe40Õpilane suudab
kududa vastavalt kavandile ja mustriskeemile ja/või tööjuhendile lihtsalõikelisi esemeid, järgib oma töös tööohutuse põhimõtteid ning kasutab erialast sõnavara.
Õpilane
1. kasutab tööde teostamiseks sobivaid töövahendeid ja materjale ning materjalivaliku põhimõtteid;
2. teab ja kasutab silmukudumise tingmärke ja skeeme ning erialast sõnavara;
3. koob juhendi põhjal koekirju, sh etnograafilisi koekirju;
4. viimistleb ja hooldab silmkoelisi esemeid vastavalt materjalide omadustele;
5. arvestab materjalide kulu.
7Heegeldamise alusõpe20Õpilane suudab heegeldada vastavalt kavandile ja mustriskeemile ja/või tööjuhendile lihtsalõikelisi esemeid, tunneb töövahendite ja materjalivaliku põhimõtteid ning kasutab erialast sõnavara.Õpilane
1. kasutab tööde teostamiseks sobivaid töövahendeid ja materjale;
2. teab ja kasutab heegeldamise tingmärke ja skeeme ning erialast sõnavara;
3. heegeldab juhendi põhjal heegelkirju, sh etnograafilisi pitse;
4. viimistleb ja hooldab heegeldatud esemeid vastavalt materjalide omadustele;
5. arvestab materjalikulu.
8Tikkimise alusõpe40Õpilane tikib esemeid vastavalt mustrijoonisele või tööjuhendile põhilisi tikkimispisteid, järgib tööohutuse põhimõtteid ning kasutab erialast sõnavara.Õpilane
1. kasutab tikandite teostamiseks sobivad materjale ja töövahendeid;
2. valdab põhilisi tikkimispisteid ja -tehnikaid, sh rahvuslikud tikandid;
3. teostab tikandi juhendi põhjal käsitsi, õmblusmasinal või tikkimismasinal;
4. viimistleb ja hooldab tikandit materjalide omadusi arvestades
5. arvestab materjalikulu.
9Õmblemise alusõpe40Õpilane õmbleb vastavalt tööjuhendile ja/või lõikele lihtsalõikelisi erinevatest kangastest esemeid, järgib tööohutuse põhimõtteid ning kasutab erialast sõnavara.Õpilane
1. omab ülevaadet moe- ja stiiliajaloost;
2. kasutab sobivaid materjale ja töövõtteid erinevate omadustega materjalide õmblemisel nii käsitsi kui masinaga järgides tööohutuse nõudeid;
3. teostab ääristus- ja ühendusõmblusi, palistusi, kantimisi;
4. õmbleb juhendi põhjal kodutekstiile ja lihtsalõikelisi rõivaid;
5. viimistleb ja hooldab õmblustöid vastavalt materjalide omadustele;
6. arvestab materjalikulu.
10Kangakudumise alusõpe28Õpilane rakendab lõime kangastelgedele, koob kavandi ja/või tööjoonise põhjal algkangaid (labane, toimne, atlass), valib tööde teostamiseks sobivad materjalid ja töövahendid, järgib tööohutuse põhimõtteid ning kasutab erialast sõnavara.Õpilane
1. omab ülevaadet kangakudumise ajaloost ja teab kangakudumise põhimõisteid;
2. seab kangasteljed töökorda ja rakendab lõime kirikangastelgedele;
3. teostab juhendi põhjal kangasiduse;
4. koob algkangaid kasutades sobivaid kangakudumise töövahendeid ja materjale;
5. tunneb ära ja parandab kangarakenduses esinevaid vigu;
6. viimistleb ja hooldab käsitsi kootud kangaid;
7. arvestab materjalikulu.
11Kõlavööd ja -paelad.12Õpilane valdab erinevaid Eesti traditsiooniliste vööde ja paelte valmistamise tehnikaid, kasutab sobivaid materjale ja töövahendeid.Õpilane
1. kasutab vööde ja paelade teostamiseks sobivaid materjale ja töövahendeid;
2. rakendab ja punub paelu, koob kõlavööd, kirivööd;
3. loeb ja märgib kõlavöö ja kirivöö koeskeeme;
4. viimistleb ja hooldab vöid ja paelu materjalide omadusi arvestades;
5. arvestab materjalikulu.
12Nõelpits, süstikpits, niplispits. Etnograafilised pitsid60Õpilane tunneb erinevaid pitside valmistamise tehnikaid, valmistab nõelpitsi, niplispitsi, süstikpitsi. Tunneb töövahendeid ja sõnavara, oskab lugeda mustriskeeme.Õpilane
1. omab ülevaadet pitside kasutamisest ajaloos;
2. tunneb nõelpitsi, niplispitsi ja süstikpitsi valmistamise algvõtteid ja põhimõisteid;
3. valmistab kavandi alusel niplispitsi, süstikpitsi, nõelpitsi;
4. arvestab materjalikulu.
13Tekstiilitoodete disain, tootearendus ja turundus12Õpilane kavandab, valmistab ja turundab tekstiilitooteid sihtgrupile vastavalt ning teostab käsitööprojekti.Õpilane
1. valib teostamiseks toote ja/või teenuse turusituatsiooni arvestades;
2. leiab oma tootele ja/või teenusele sobiva sihtgrupi;
3. leiab oma tootele ja teenusele sobivaima teostusviisi lähtudes sihtgrupist, oma oskustest, tootmisbaasist ja tasuvusest;
4. vormistab toote (pakendab, koostab kasutusjuhendi jne);
5. kujundab toote ja/või teenuse hinna ning leiab võimalusi oma toote ja/või teenuse müügiks, oskab hinnata müügikanali sobivust toote turundamiseks;
6. korraldab toote ja/või teenuse müügi, kasutades käsitöö valmistamiseks ja müümiseks sobivaid ettevõtlusvorme.
14Tekstiilesemete pildistamine ja fototöötlus6Õpilane on suuteline jäädvustama oma tooteid ja tööprotsesse esteetiliselt fotodel, oskab kasutada lihtsamaid võtteid fototöötlustarkvaras.Õpilane
1. fotografeerib tööprotsesse ja valminud tooteid;
2. kasutab fotosid oma toodete presenteerimisel õpimapis või esitlustes;
3. töötleb fotosid fototöötlustarkvaraga.
15Portfoolio ja õpimapi koostamine ja vormistamine, käsitööesemete valmistamise protsessi dokumenteerimine12Õpilane dokumenteerib/kirjeldab vastavalt valitud tehnikale käsitööeseme valmistamisel kõik tööprotsessid, on võimeline üles kirjutama mustriskeeme, kasutab fotosid ning vormistab korrektselt nii õpimapi kui portfoolio.Õpilane
1. dokumenteerib oma tegevust tekstiilide töötlemisel ja kujundamisel;
2. dokumenteerib oma tegevusi silmkoeesemete, heegelduste, tikandite, õmblustööde, kangastelgedel kudumite, kõlavöö, pitsi kõigi tööprotsesside teostamise;
3. kasutades dokumenteeritud kirjeid ja fotosid koostab ja vormistab õpimapi ja portfoolio.