Kooli tegevuse kvaliteedi tagamise alused

Kinnitatud Kosejõe Käsitöökooli

direktori 25.10.2022 käskkirjaga nr 2

KOSEJÕE KÄSITÖÖKOOLI TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ (registrinumber 80277945) poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Kosejõe Käsitöökool (edaspidi Käsitöökool), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Käsitöökool pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel õppuritega juhindume väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD


2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja kutsestandarditest.
2.2 Käsitöökooli õppekavas sätestatakse järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
3) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
4) õppe kogumaht ja kestus;
5) õppe sisu;
6) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
7) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

2.3 Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest. Iga koolitus on praktilise suunitlusega ja aitab sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
2.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale. 

ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1. Käsitöökool viib läbi koolitusi õppeklassis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (diaprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.
3.2. Käsitöökooli koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.
3.3. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD


4.1 Õpetajad omavad kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või aktiivselt tegutsevad õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2 Õpetaja annab Käsitöökooli direktorile peale koolituse lõppu tagasisidet koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.
4.3 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud õpetajale. 

TÄIENDUSKOOLITUSE KOHTA TAGASISIDE KOGUMISE KORD


5.1 Käsitöökool küsib peale iga koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt, samuti videointervjuuna. Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.
5.2 Käsitöökool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.