Õppekorralduse alused

Kinnitatud Kosejõe Käsitöökooli

direktori 25.10.2022 käskkirjaga nr 2

Kosejõe Käsitöökooli õppekorralduse alused

I Üldsätted

1. Kosejõe Käsitöökooli (edaspidi Käsitöökool) õppekorralduse alused on täienduskoolituste valdkondi, vorme ja korraldamist reguleeriv dokument.

Kord lähtub Täiskasvanute koolituse seadusest, Käsitöökooli tegevuse kvaliteedi tagamise alustest ja Käsitöökooli direktori käskkirjaga kinnitatud õppekavadest.

2. Täienduskoolituste vormid:

Käsitöökooli õppevorm on mittestatsionaarne.

3. Käsitöökool korraldab täiendusõpet järgmistes valdkondades:

1) Rahvuslik puukäsitöö:

Teemade loend on kuvatud kodulehel alammenüüs ”Kooli pidaja” vastavas õppekavas.

2) Tekstiilkäsitöö

Teemade loend on kuvatud kodulehel alammenüüs ”Kooli pidaja” vastavas õppekavas.

4. Õppetöö toimub Käsitöökooli koolituskalendri ja ajakava alusel septembrist maini.

5. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

6. Koolituse korralduse, õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel http://www.kosekool.com

II Täienduskoolituste korraldamine

1. Kooli registreerumine toimub vastava registreerumisvormi täitmisel kodulehel http://www.kosekool.com, e-posti ajalookamber@tuhala.ee kaudu. Kuna tegemist on finantssuhtega, siis telefoni teel õppureid kooli ei registreerita.

2. Õppekava loetakse läbituks, kui õppekava mahust on täidetud vähemalt 80%

3. Õppija täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid (tagasisidelehe).

4. Kui õppijal ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirjaga aadressile ajalookamber@tuhala.ee või telefoni teel.

7. Käsitöökoolil on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.

8. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel.

III Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg

1. Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud rekvisiitidele.  Arve saadetakse e-mailiga või postiga. Üldjuhul tasutakse arve arvel märgitud tähtajaks.

2. Arve tasumise tähtaeg on reeglina 5 päeva enne kursuse toimumist.

3. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Õppetasu ei tagastata, kui koolitatav teavitab mitteosalemisest koolituspäeval.

4. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

IV Koolitusel osaleja

1. Täienduskoolitusel osaleja on isik, kes õpib koolitusasutuses täienduskoolituse õppekava alusel.

2. Täienduskoolitusel osalejal on koolitusasutuses järgmised õigused ja kohustused.

3. Osaleja õigused:

1) enne kursusele õppima asumist tutvuda koolitusasutuse õppekorralduse, õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;

2) valida vastavalt oma huvidele, võimetele ja võimalustele vastav õppekava;

3) osaleda täienduskoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppetegevuses;

4) saada täienduskoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppematerjale;

5) lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

6) saada täienduskoolituse osalemist ja/või täiendusõppe läbimist tõendavaid dokumente.

4. Osaleja kohustused:

1) täita täienduskoolituse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid;

2) järgida üldtunnustatud käitumisnorme;

3) koolitusest osalemisest loobumisel teatada sellest esimesel võimalusel, milleks on vähemalt 3 päeva enne koolitust.

4) esitada koolitusele registreerumisel registreerumisvormil tõesed andmed (osaleja ees- ja perekonnanimi, e-post, telefon, osaleja isikukood, arve tasuja)

V Täiendkoolitus, täienduskoolituse õppekava.

1. Täienduskoolitus võib Käsitöökoolis toimuda koolitusena või koolituste tsüklina.

2. Täienduskoolituse alusdokumendiks on täienduskoolituse õppekava.

3. Täienduskoolituse õppekava kirjeldus sisaldab järgmiseid andmeid:

1) õppekava nimetus;

2) õppekava eesmärk;

3) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

5) õppekava kogumaht (akadeemiline tund) ja struktuur;

6) õppeprogrammi sisu;

7) õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;

8) koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus.

4. kinnitatud täienduskoolituse õppekavad avalikustatakse koolituskeskuse kodulehel.

VI Koolituse lõpus väljastatavad tõendid ja tunnistused (Väljastatavad dokumendid)

1. Koolitusel osalenule väljastatakse tunnistus või tõend

2. Tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja on need saavutanud. Saavutust hinnatakse läbi praktiliste harjutuste (ülesannete).

3. Tõend täienduskoolitusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

3. Tunnistusele ja/või tõendile märgitakse järgmised andmed:

1) täienduskoolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;

2) täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;

3) majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;

4) õppekava nimetus;

5) täienduskoolituse toimumise aeg ja täienduskoolituse maht;

6) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;

7) tõendi või tunnistuse number;

8) koolitajate nimed.

Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid. Tunnistus ja tõend allkirjastatakse koolitaja (koolituse läbiviija) poolt. Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse täienduskoolituse läbinud isikule duplikaat.

4. Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 15 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest, avaldajale sobival viisil. Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb koolitusekeskuse tegevjuht , kaasates asjasse puutuvaid isikuid.

5. Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.